home | formulieren | e-mail

Ziektekostenverzekering wijzigingen per 1 januari 2008 Archief

Ten aanzien van de basisverzekering gaat er per 1 januari 2008 een aantal wijzigingen plaatsvinden.

Het betreft hier onder meer:

 

- Anticonceptiepil in het basispakket ongeacht leeftijd (was tot 18 jaar);

- Tandheelkunde tot 22 jaar in het basispakket (was tot 18 jaar);

- Eerstelijnspsycholoog: 8 zittingen met een eigen bijdrage van 10 euro per zitting;

- Meer uren kraamzorg, afhankelijk van de indicatie;

- Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg in basispakket;

- Eigen risico vervangt no claim.

 

Volgens de wettelijke regeling zullen zorgverzekeraars uiterlijk op 15 november 2007 (6 weken vóór 1 januari 2008) hun nieuwe premie en voorwaarden “op de mat” bij verzekerden moeten hebben. Verzekerden hebben de mogelijkheid om tot 1 januari 2008 op te zeggen en ze hebben de mogelijkheid tot het aanvragen van een nieuwe verzekering tot 1 februari 2008. Die nieuwe verzekering zal dan moeten ingaan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008. Heeft men na 1 februari nog geen verzekering afgesloten, dan is men wettelijk in overtreding. Ook dit jaar bieden verzekeraars weer de onderlinge overstapservice.

Let daarbij op: naar verwachting zullen meerdere verzekeraars voor diverse aanvullende pakketten zwaardere selectiemaatregelen inzetten. Alvorens tot opzegging van de oude (aanvullende) verzekering over te gaan is het daarom wenselijk om zekerheid te hebben over de acceptatie van de nieuwe aanvullende dekking.

 

Verplicht eigen risico De no-claimregeling wordt per 2008 vervangen door een verplicht eigen risico van 150 euro per jaar. Het verplicht eigen risico geldt alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Niet alle zorg valt binnen dit eigen risico.

Dat is niet van toepassing op:

- Reguliere huisartsenzorg;

- Kraamzorg;

- Verloskundige zorg;

- Tandheelkundige zorg tot 22 jaar.

 

Vrijwillig eigen risico blijft bestaan Het verplichte eigen risico bedraagt 150 euro. Daarnaast blijft het voor consumenten mogelijk om te kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Deze kan in stappen oplopen van 100 euro tot maximaal 500 euro. Verzekerden kunnen jaarlijks een nieuwe keuze maken ten aanzien van de hoogte van hun eigen risico. Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde spelregels als voor het verplichte deel: de hierboven genoemde zorgonderdelen vallen eveneens buiten het gekozen eigen risico.

 

Chronisch zieken In de nieuwe regeling worden chronisch zieken en gehandicapten financieel gecompenseerd. Deze compensatie bedraagt € 47,-- per jaar en wordt afgerekend via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Aan de definitie van chronisch zieken wordt door het ministerie nog gewerkt.

 

Behandeling en nota in verschillende kalenderjaren Een medische behandeling die in 2007 plaatsvindt maar waarvoor de nota in 2008 wordt toegezonden, wordt meegenomen in de no-claim over 2007. De no-claim over 2007 wordt in maart 2008 uitgekeerd. Met betrekking tot nota’s over 2007 die na die tijd worden ontvangen hebben zorgverzekeraars tot 1 april 2009 de mogelijkheid om het teveel uitgekeerde no claimbedrag te corrigeren en terug te vorderen.

 

Geestelijke Gezondheidszorg Het basispakket wordt per 1 januari aanstaande uitgebreid met geneeskundige geestelijke gezondheidszorg. Er vindt een overheveling plaats vanuit de AWBZ. Ook wordt in de basisverzekering een gedeeltelijke vergoeding opgenomen voor eerstelijns psychologische zorg. De totale dekking in het basispakket voor geestelijke gezondheidszorg komt er daarmee als volgt uit te zien:

- 1e lijns psychologische zorg: maximaal 8 zittingen per verzekerde per jaar; verzekerde betaalt rechtstreeks aan de

   zorgverlener een eigen bijdrage van € 10,--;

- 2e lijns extramurale geneeskundige geestelijke gezondheidszorg: ambulante of niet klinische zorg zoals

  psychotherapie. De eigen bijdrage regeling psychotherapie blijft in 2008 gehandhaafd;

- 2e lijns intramurale geestelijke gezondheidszorg: klinische zorg zoals psychiatrische ziekenhuisopname tot een verblijf van maximaal 365 dagen. Verblijf langer dan 365 dagen blijft AWBZ.

 

Financiële getallen

- AWBZ premie blijft 12%. Met de overheveling van GGZ was al rekening gehouden bij de komst van de 

  basisverzekering;

- De inkomensafhankelijke bijdrage aan de ZVW door werkgevers wordt 7,2% (was 6,5%);

- De inkomensafhankelijke bijdrage aan de ZVW verlaagd tarief (onder andere voor de DGA) wordt 5,1% (was 4,4%);

- De gemiddelde nominale premie, berekend door VWS bedraagt € 1.057,--.

 

Binnenkort zullen de diverse zorgverzekeraars hun premies bekend maken.
Vacature Medewerker financiële administratie vervuld
Ziektewet raakt ook oproepkrachten
Openingstijden feestdagen
Verhoging assurantiebelasting naar 21% vanaf 1 januari 2013
Ziektekostenverzekering, wijzigingen per 1 januari 2013
RDW controle verzekeringsplicht motorrijtuigen.
Ziektekostenverzekering, wijzigingen per 1 januari 2012
Assurantiebelasting verhoging per 1 maart 2011
Ziektekostenverzekering, wijzigingen per 1 januari 2010
Ziektekostenverzekering, wijzigingen per 1 januari 2009
Ziektekostenverzekering wijzigingen per 1 januari 2008
Nieuwe site voor Siebelink Assurantien.

sitemap | disclaimer | voorwaarden | dienstenwijzer
Hazenlaan 1 - 7004 BL Doetinchem - Postbus 313 - 7000 AH Doetinchem

Bereken nu ONLINE uw premie, kijk snel en ontdek hoe voordelig u verzekerd kunt zijn
Wilt u teruggebeld worden?

    Door zich aan te sluiten en daar ook door de acceptatie-vereisten te komen, bewijst een kantoor kwaliteit te bezitten.