home | formulieren | e-mail

Ziektewet raakt ook oproepkrachten Archief

Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters kunnen werkgevers, vanaf 2014, tot maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk worden voor de ziekte en arbeidsongeschiktheid (WIA) van werknemers met een tijdelijk arbeidscontract.

Daar kunnen ook op- en afroepkrachten onder vallen, afhankelijk van de vraag of zij een arbeidsovereenkomst hebben. Ziekmelding oproepkracht altijd doorgeven aan de arbodienst Bedrijven die werken met oproepkrachten zijn nog wel eens in de veronderstelling dat zij een ziekmelding van deze groep werknemers niet hoeven door te geven aan de arbodienst. Vaak wordt er ook van uitgegaan dat er geen reïntegratieverplichtingen zijn in het kader van de Wet verbetering poortwachter.

Wanneer er sprake is van een dienstverband, heeft de werkgever deze verplichtingen echter altijd. En in het kader van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (BeZaVa) is het belang van reïntegratie van deze groep werknemers nog groter geworden. Waar voorheen de (ex-)oproepkracht ‘verdween’ in de Ziektewet na einde contract, betaalt de werkgever nu feitelijk zelf vanaf 2014 die uitkering in de vorm van een gedifferentieerde premie aan UWV. Dit geldt in ieder geval voor de grote (loonsom > € 3 mln.) en middelgrote werkgevers (loonsom tussen € 300.000 en € 3 mln.). Werkgevers met een loonsom van minder dan € 300.000 houden een vaste sectorpremie. Het voorkomen van uitval of het bespoedigen van reïntegratie is daardoor nog belangrijker geworden.

UWV bekijkt arbeidsverhouding De term ‘oproepkrachten’ is een verzamelnaam voor werknemers die een losse arbeidsverhouding hebben met een werkgever. Voorbeelden daarvan zijn het min/max-contract en het nul-urencontract. Om te bepalen of de ziektewetpremie van de oproepkracht op u verhaald wordt, kijkt UWV of er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

UWV hanteert daarvoor de volgende regel; er is sprake van een arbeidsovereenkomst als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan: de werknemer is verplicht om de arbeid persoonlijk te verrichten de werknemer staat tijdens die arbeid in een gezagsverhouding tot de werkgever er wordt loon aan de werknemer betaald In de praktijk betekent dit dat wanneer een oproepkracht ziek uit dienst gaat, of binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek wordt (nawerking van de Ziektewet), UWV nagaat of er sprake is geweest van een arbeidsverhouding. Indien dit het geval is, zal UWV de premie bij de werkgever verhalen. Dit geldt ook voor oproepkrachten met een voorovereenkomst. Als deze ziek wordt tijdens de oproepperiode, heeft hij tot het einde van die periode recht op loondoorbetaling. Mocht hij ziek blijven na het aflopen van de oproepperiode, dan heeft de hij recht op een Ziektewetuitkering.

Aangezien er vaak geen sprake is van vaste uren bij een oproepcontract, kan er onduidelijkheid zijn over het aantal uren waarover de hoogte van de Ziektewetuitkering berekend moet worden. In dat geval heeft de wetgever bepaald dat er wordt gekeken naar het gemiddeld aantal gewerkte uren in 13 weken voorafgaand aan de ziekmelding. Begeleid elke zieke oproepkracht Door de nieuwe Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is het van belang zieke oproepkrachten vanaf de eerste dag van de ziekmelding goed te begeleiden, nog belangrijker geworden. Denk niet ‘het contract van deze oproepkracht loopt binnenkort toch af, ik ga geen actie meer ondernemen’, want de rekening van UWV valt na twee jaar op de mat in de vorm van een gedifferentieerde premie.

Meld daarom elke zieke oproepkracht direct bij de arbodienst zodat deze u vanaf dag 1 kan ondersteunen bij de verzuimbegeleiding. Wilt u meer informatie over de modernisering van de Ziektewet? Neemt u dan contact op met ons.

 
Vacature Medewerker financiële administratie vervuld
Ziektewet raakt ook oproepkrachten
Openingstijden feestdagen
Verhoging assurantiebelasting naar 21% vanaf 1 januari 2013
Ziektekostenverzekering, wijzigingen per 1 januari 2013
RDW controle verzekeringsplicht motorrijtuigen.
Ziektekostenverzekering, wijzigingen per 1 januari 2012
Assurantiebelasting verhoging per 1 maart 2011
Ziektekostenverzekering, wijzigingen per 1 januari 2010
Ziektekostenverzekering, wijzigingen per 1 januari 2009
Ziektekostenverzekering wijzigingen per 1 januari 2008
Nieuwe site voor Siebelink Assurantien.

sitemap | disclaimer | voorwaarden | dienstenwijzer
Hazenlaan 1 - 7004 BL Doetinchem - Postbus 313 - 7000 AH Doetinchem

Bereken nu ONLINE uw premie, kijk snel en ontdek hoe voordelig u verzekerd kunt zijn
Wilt u teruggebeld worden?

    Door zich aan te sluiten en daar ook door de acceptatie-vereisten te komen, bewijst een kantoor kwaliteit te bezitten.